Rzecznik zajmuje się reprezentacją interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, członków funduszy i programów emerytalnych oraz osób otrzymujących emeryturę kapitałową. Jego działalność obejmuje w szczególności rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień ubezpieczeń i emerytur, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy w tym zakresie. Do zadań Rzecznika należy też również stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między osobami, których interesy reprezentuje, a także organizowanie działalności edukacyjnej w zakresie swojej działalności.

Stanowiska RU w sprawie: